Play Now
Haitian gourde between $0.0073 and $0.0077
Total bets:
5,913.72 mimecoins
5,913.72 mimecoins were paid out to the winners.

← Previous EventNext Event →

See all events

Started: 2023-11-20 9pm UTC (30 weeks ago)
Stopped: 2023-11-21 12am UTC (30 weeks ago)
Paid out: 2023-11-23 23:11:42 UTC (29 weeks and 4 days ago)
Blocks: 249862 ... 249866 ... 250113

Haitian gourde between $0.0073 and $0.0077

14.7843M HTG issued at $0.0004 per contract (5,913.72 mimecoins)

Bought at:   $0.00754646   (USD/HTG 132.512)
Paid out at:   $0.00752665   (USD/HTG 132.861)
HTG down 0.2625%
Buy HTG   $0.00024646   30.62x
Sell HTG   $0.000153539   49.15x

Transactions (1)

#7 in block #249864, 40 inputs, 65 outputs, 0.00010005 datacoin tx fee.
TX: d31c96a8120003c59dbb0c38e6bac81fbda9a43166a3da55cc8db694cecf2567

[S] Xy2TSm9FdUH8usrbcNofJwUSHnZd5ZoXRL (Buy TWD)
3,404.65 mimecoins   Spent
1.97681M TWD - 59,304.2   Details

[S] Xz2GE8o1NXG2dsBU1vReX22LnxQVmhPuDW (Sell TWD)
2,525.76 mimecoins   Spent
-1.97681M TWD + 65,234.6   Details

[S] Xh2KSDPvPDhjmZ5bryWTcBNETjLNTY3KnY (Buy TZS)
4,016.86 mimecoins   Spent
197.681M TZS - 75,118.6   Details

[S] Xi2LBW17yrgsTtGdV4MFX1UaQpgtDm48Kz (Sell TZS)
1,913.55 mimecoins   Spent
-197.681M TZS + 81,049.1   Details

[S] Xe25Ekw7X8ozACvm24vz24TcYWVy2oQhtT (Buy UAH)
2,274.9 mimecoins   Spent
2.96521M UAH - 80,060.6   Details

[S] Xx2niJJUtJopeTJsSw29GY3tiEaGrWstwN (Sell UAH)
3,655.51 mimecoins   Spent
-2.96521M UAH + 85,991.1   Details

[S] Xp26ng8p2nQypfk3bjsaAuBwc2TNhdVhgY (Buy UGX)
4,353.89 mimecoins   Spent
295.159M UGX - 73,789.9   Details

[S] Xp26ng8p2nQypfk3bjsaAuBwc2TNhdVhgY (Buy UGX)
4,373.97 mimecoins   Spent
296.521M UGX - 74,130.3   Details

[S] Xe2m3b5Y1EcwGFdrLD9Qt5Qyfcg92Gi6wu (Sell UGX)
1,549.29 mimecoins   Spent
-295.16M UGX + 79,693.1   Details

[S] Xe2m3b5Y1EcwGFdrLD9Qt5Qyfcg92Gi6wu (Sell UGX)
1,556.44 mimecoins   Spent
-296.521M UGX + 80,060.7   Details

[S] Xs2pyW4rvuDqmr7J38equkjoZomf9nS1b4 (Buy UYU)
3,765.05 mimecoins   Spent
2.9516M UYU - 70,838.3   Details

[S] Xs2pyW4rvuDqmr7J38equkjoZomf9nS1b4 (Buy UYU)
3,782.41 mimecoins   Spent
2.96521M UYU - 71,165   Details

[S] Xq2T4GPPxc2AsjaRaXGDDwbxF4DxSVj2aK (Sell UYU)
2,148 mimecoins   Spent
-2.96521M UYU + 77,095.5   Details

[S] Xq2T4GPPxc2AsjaRaXGDDwbxF4DxSVj2aK (Sell UYU)
2,138.13 mimecoins   Spent
-2.95159M UYU + 76,741.5   Details

[S] Xc2UFzZp1VaW17vsLAkaXhshPTCX9XBSAe (Buy UZS)
2,768.2 mimecoins   Spent
1.18608B UZS - 93,700.6   Details

[S] Xc2UFzZp1VaW17vsLAkaXhshPTCX9XBSAe (Buy UZS)
2,755.48 mimecoins   Spent
1.18064B UZS - 93,270.4   Details

[S] Xs2dRB8JB8fvioguNwUJuunoQKsD6KFnxU (Sell UZS)
3,162.21 mimecoins   Spent
-1.18608B UZS + 99,631.1   Details

[S] Xs2dRB8JB8fvioguNwUJuunoQKsD6KFnxU (Sell UZS)
3,147.7 mimecoins   Spent
-1.18064B UZS + 99,173.6   Details

[S] Xx2eSAby4jpPTE4kcewSiaWMhZez8GW2JQ (Buy VND)
2,681.53 mimecoins   Spent
1.97681B VND - 79,072.3   Details

[S] Xx2eSAby4jpPTE4kcewSiaWMhZez8GW2JQ (Buy VND)
2,669.22 mimecoins   Spent
1.96773B VND - 78,709.2   Details

[S] Xv2HLMnvqNVXf1L5cN16x1YpJTLh7sjgTa (Sell VND)
3,248.88 mimecoins   Spent
-1.97681B VND + 85,002.7   Details

[S] Xv2HLMnvqNVXf1L5cN16x1YpJTLh7sjgTa (Sell VND)
3,233.96 mimecoins   Spent
-1.96773B VND + 84,612.4   Details

[S] Xr2w83oAQLezxfD9yQYF1CYUcM6oQsGfh2 (Buy VUV)
3,416.65 mimecoins   Spent
14.826M VUV - 118.608k   Details

[S] Xr2w83oAQLezxfD9yQYF1CYUcM6oQsGfh2 (Buy VUV)
3,400.97 mimecoins   Spent
14.758M VUV - 118.064k   Details

[S] Xu2prkAmgnAS3bAwXYmT179h7c9pQvqBS5 (Sell VUV)
2,502.22 mimecoins   Spent
-14.758M VUV + 123.967k   Details

[S] Xy2yajUpvShzMJqQEpSYgZC6Wy7H17wJzK (Buy XAF)
3,880.76 mimecoins   Spent
59.032M XAF - 94,451.2   Details

[S] Xg2mwPzqhCYNBJaJVeUScZYCkb9S1F6MmY (Sell XAF)
2,022.43 mimecoins   Spent
-59.032M XAF + 100.354k   Details

[S] Xk2oiBFW53CkCfg1MgkcgPATqaqKA7oa4L (Buy XAG)
1,359.21 mimecoins   Spent
2,951.6 XAG - 67,886.7   Details

[S] Xp2LAZFPjoCVPJR3A5W94nqzcJ65LPj3En (Sell XAG)
4,543.99 mimecoins   Spent
-2,951.6 XAG + 73,790   Details

[S] Xw2ratGCR1VHLUrn3bJCVArz41ACuJ3aAE (Buy XAU)
2,251.47 mimecoins   Spent
29.516 XAU - 56,080.4   Details

[S] Xt2p8wUhhggyS6QvMbRJbsqiMWStHZb7fM (Sell XAU)
3,651.72 mimecoins   Spent
-29.516 XAU + 61,983.6   Details

[S] Xx2FPPkZCMvn1TPtr1DscLZqdXqzjuVDTX (Buy XCD)
2,959.26 mimecoins   Spent
295.16k XCD - 106.257k   Details

[S] Xo2XgTxaguHnAEm9yG8QmQ6CVetiubgoby (Sell XCD)
2,943.92 mimecoins   Spent
-295.159k XCD + 112.161k   Details

[S] Xm2ViHbxBGZFHaLaKi9gaQsKWzVLgbVhyd (Buy XOF)
3,690.07 mimecoins   Spent
59.0318M XOF - 94,450.9   Details

[S] Xb2zCfsohAcVBKWrMVVqStMpffq2bG9RDF (Sell XOF)
2,213.11 mimecoins   Spent
-59.0319M XOF + 100.354k   Details

[S] Xp2hPVgg11AFTBVat7UZ7BPDSqGfHR8xaH (Buy XPF)
3,973.43 mimecoins   Spent
11.8064M XPF - 103.896k   Details

[S] Xm2ZVYAMcgPSH3vQAL7M7AAsbeCSJr5bp3 (Sell XPF)
1,929.76 mimecoins   Spent
-11.8064M XPF + 109.8k   Details

[S] Xp2j3hfNL42aRYLFmTymsYx1QguPWkCPCs (Buy YER)
2,786.3 mimecoins   Spent
29.516M YER - 115.112k   Details

[S] Xb23WD5nfwMLMZyDvwRa43omb6H3rL12D6 (Sell YER)
3,116.89 mimecoins   Spent
-29.516M YER + 121.016k   Details

XrA6CfYrBZ4rtwnhKzRLJ1jYAzxyWYkrGx (Buy EGP)
874.66 mimecoins   Spent

[S] Xy2TSm9FdUH8usrbcNofJwUSHnZd5ZoXRL (Buy EGP)
4,025.46 mimecoins   Spent
2.95686M EGP - 91,662.7   Details

XpA7gV5tcprPqGUmvxCmiTnzGieJXct7KH (Sell EGP)
447.08 mimecoins   Spent

[S] Xz2GE8o1NXG2dsBU1vReX22LnxQVmhPuDW (Sell EGP)
1,888.26 mimecoins   Spent
-2.95686M EGP + 97,576.4   Details

XpA8koAeu3cCBeDbVBp1zc4GmjZogG3jF8 (Buy ETB)
652.54 mimecoins   Spent

[S] Xh2KSDPvPDhjmZ5bryWTcBNETjLNTY3KnY (Buy ETB)
1,987 mimecoins   Spent
5.91372M ETB - 103.49k   Details

XjA9iTxVA7PWbPBf7GTxSsj2C9xuieYtYj (Sell ETB)
669.2 mimecoins   Spent

[S] Xi2LBW17yrgsTtGdV4MFX1UaQpgtDm48Kz (Sell ETB)
3,926.72 mimecoins   Spent
-5.91372M ETB + 109.404k   Details

XpAA5svu7f2njDrt3A7zd8vujEtoTtTs3c (Buy EUR)
586.46 mimecoins   Spent

[S] Xe25Ekw7X8ozACvm24vz24TcYWVy2oQhtT (Buy EUR)
2,440.59 mimecoins   Spent
59,137.2 EUR - 62,094.1   Details

XyABpUqdBsYeeAgTfRY9g81eR2R933CGKK (Sell EUR)
735.29 mimecoins   Spent

[S] Xx2niJJUtJopeTJsSw29GY3tiEaGrWstwN (Sell EUR)
3,473.12 mimecoins   Spent
-59,137.2 EUR + 68,007.8   Details

XnACZUvFKdvjwEGfg7P2nT7YTPhjrnC8d8 (Buy FJD)
711.89 mimecoins   Spent

[S] Xp26ng8p2nQypfk3bjsaAuBwc2TNhdVhgY (Buy FJD)
3,166.99 mimecoins   Spent
197.124k FJD - 84,763.3   Details

XeADEfB1df18noxvEeoPSwbTKPzCpPcDDW (Sell FJD)
609.85 mimecoins   Spent

[S] Xe2m3b5Y1EcwGFdrLD9Qt5Qyfcg92Gi6wu (Sell FJD)
2,746.73 mimecoins   Spent
-197.124k FJD + 90,677   Details

XmAEyFgPxVraEE5eH12N9kjnBjV7dYVchM (Buy GBP)
669.2 mimecoins   Spent

[S] Xs2pyW4rvuDqmr7J38equkjoZomf9nS1b4 (Buy GBP)
3,182.75 mimecoins   Spent
59,137.1 GBP - 70,964.6   Details

XkAFfxB1qnEnTZz94ModjFoVHb7hXLH8va (Sell GBP)
652.54 mimecoins   Spent

[S] Xq2T4GPPxc2AsjaRaXGDDwbxF4DxSVj2aK (Sell GBP)
2,730.96 mimecoins   Spent
-59,137.3 GBP + 76,878.4   Details

XqAGkB8xd4so9jD3U8Yu8yGZma9v2h1ET7 (Buy GEL)
730.13 mimecoins   Spent

[S] Xc2UFzZp1VaW17vsLAkaXhshPTCX9XBSAe (Buy GEL)
2,782.7 mimecoins   Spent
295.686k GEL - 106.447k   Details

XoAHdbKDUieDdqPmK4GpVDzzpXa2VqLcdC (Sell GEL)
591.61 mimecoins   Spent

[S] Xs2dRB8JB8fvioguNwUJuunoQKsD6KFnxU (Sell GEL)
3,131.02 mimecoins   Spent
-295.686k GEL + 112.361k   Details

XoAJVmxfDtJ3XjviDY1te4zbZhDUxJpzsD (Buy GHS)
556.85 mimecoins   Spent

[S] Xx2eSAby4jpPTE4kcewSiaWMhZez8GW2JQ (Buy GHS)
2,227.55 mimecoins   Spent
1.47843M GHS - 121.231k   Details

XoAKomfX85ZGRch7NGJQKsLmSuCDehyvKs (Sell GHS)
764.89 mimecoins   Spent

[S] Xv2HLMnvqNVXf1L5cN16x1YpJTLh7sjgTa (Sell GHS)
3,686.17 mimecoins   Spent
-1.47843M GHS + 127.145k   Details

XbALvYanBdgQ3Gw7RWg9v1jg5bGvgFCSXK (Buy GMD)
481.64 mimecoins   Spent

[S] Xr2w83oAQLezxfD9yQYF1CYUcM6oQsGfh2 (Buy GMD)
2,187.48 mimecoins   Spent
5.91372M GMD - 85,748.9   Details

XoAMA5sojdAX63g1rFUe8BTbbNG3vm4WDR (Sell GMD)
840.1 mimecoins   Spent

[S] Xu2prkAmgnAS3bAwXYmT179h7c9pQvqBS5 (Sell GMD)
3,726.24 mimecoins   Spent
-5.91372M GMD + 91,662.7   Details

XhANKPDnQSnLGBPT7AzU1SiCDdWgtYficE (Buy GNF)
732.25 mimecoins   Spent

[S] Xy2yajUpvShzMJqQEpSYgZC6Wy7H17wJzK (Buy GNF)
3,609.14 mimecoins   Spent
591.372M GNF - 65,050.9   Details

XeAPJJP9ZoGbQsbiLY7ib7UhoyKvYTu24P (Sell GNF)
589.5 mimecoins   Spent

[S] Xg2mwPzqhCYNBJaJVeUScZYCkb9S1F6MmY (Sell GNF)
2,304.58 mimecoins   Spent
-591.372M GNF + 70,964.6   Details

XeAQizKHeKQW533dNp9hfTX4WVodgnjqKn (Buy GTQ)
353.7 mimecoins   Spent

[S] Xk2oiBFW53CkCfg1MgkcgPATqaqKA7oa4L (Buy GTQ)
1,431.12 mimecoins   Spent
591.372k GTQ - 73,921.5   Details

XgARZJoJyXgmoiPSVbVjNiB9gFb1gL3bXk (Sell GTQ)
968.05 mimecoins   Spent

[S] Xp2LAZFPjoCVPJR3A5W94nqzcJ65LPj3En (Sell GTQ)
4,482.6 mimecoins   Spent
-591.372k GTQ + 79,835.2   Details

XgASxpP4aAsFgmthcGShRUM73eZ9DbA9rC (Buy HKD)
438.42 mimecoins   Spent

[S] Xw2ratGCR1VHLUrn3bJCVArz41ACuJ3aAE (Buy HKD)
1,902.44 mimecoins   Spent
591.372k HKD - 73,921.5   Details

XsAT8z5wzrkyPrVhYYVFbgZqfueA2LyXaB (Sell HKD)
883.32 mimecoins   Spent

[S] Xt2p8wUhhggyS6QvMbRJbsqiMWStHZb7fM (Sell HKD)
4,011.28 mimecoins   Spent
-591.372k HKD + 79,835.2   Details

XoAUHfnPSKE21wdSMvpu8mZrXaFWUDBaB8 (Buy HNL)
662.5 mimecoins   Spent

[S] Xx2FPPkZCMvn1TPtr1DscLZqdXqzjuVDTX (Buy HNL)
2,767.42 mimecoins   Spent
1.97124M HNL - 76,878.4   Details

XtAVRY1ssDibFStFVRunZzYsrEXFi8jRjG (Sell HNL)
659.24 mimecoins   Spent

[S] Xo2XgTxaguHnAEm9yG8QmQ6CVetiubgoby (Sell HNL)
3,146.3 mimecoins   Spent
-1.97124M HNL + 82,792.1   Details

XeAWVENBN2ytAhSvdJEvXLmBsZTi5FcrJk (Buy HTG)
814.39 mimecoins   Spent

[S] Xm2ViHbxBGZFHaLaKi9gaQsKWzVLgbVhyd (Buy HTG)
3,350.86 mimecoins   Spent
14.7843M HTG - 107.925k   Details

XkAX9UysxRSDTeqWdAd2d1Usx5MygJo4NA (Sell HTG)
507.35 mimecoins   Spent

[S] Xb2zCfsohAcVBKWrMVVqStMpffq2bG9RDF (Sell HTG)
2,562.86 mimecoins   Spent
-14.7843M HTG + 113.839k   Details

XsAYMRVDMbvhNQDgPUhxsC6js5LqSYZcUz (Buy HUF)
531.93 mimecoins   Spent

[S] Xp2hPVgg11AFTBVat7UZ7BPDSqGfHR8xaH (Buy HUF)
1,962.76 mimecoins   Spent
29.5687M HUF - 82,792.2   Details

XxAZHYnYeqeXSYVKhG143Bse9tow4LNkkk (Sell HUF)
789.81 mimecoins   Spent

[S] Xm2ZVYAMcgPSH3vQAL7M7AAsbeCSJr5bp3 (Sell HUF)
3,950.97 mimecoins   Spent
-29.5687M HUF + 88,706   Details

XeAarkZmC7a6fToCtAFvxV4LM7QH9BAjny (Buy IDR)
646.79 mimecoins   Spent

[S] Xp2j3hfNL42aRYLFmTymsYx1QguPWkCPCs (Buy IDR)
1,757.85 mimecoins   Spent
1.47843B IDR - 93,141.2   Details

XrAbDf1byPW2wFMNiNEFRETMrRWJLXPkhZ (Sell IDR)
674.95 mimecoins   Spent

[S] Xb23WD5nfwMLMZyDvwRa43omb6H3rL12D6 (Sell IDR)
4,155.86 mimecoins   Spent
-1.47843B IDR + 99,054.7   Details

XdAcpRBb5sV4V2VjvqmvGdf4eXfjVqF9fa (Buy ILS)
623.99 mimecoins   Spent

[S] Xx25YgPPZgKYJU6HpJf1UKUxKu3cj5bqXF (Buy ILS)
2,646.98 mimecoins   Spent
295.686k ILS - 76,878.4   Details

XqAdtpGHUUDreuBk59kGnDcpK8rMr5ohXW (Sell ILS)
697.75 mimecoins   Spent

[S] Xf2QTLcEJBuXbstbz6Nki6ZBWVFS4vhqXQ (Sell ILS)
3,266.74 mimecoins   Spent
-295.686k ILS + 82,792.1   Details


← Previous EventNext Event →