View on Datachain   Play Now
Forex 128 block #268272
Block hash: bb969a248af45836c0adfa15673a6294bb552ee66307e005253268c0487921aa
Mined at 2024-05-07 15:43:01 UTC (11 weeks and 1 day ago)
This block contains 11 transactions totaling 586.035k mimecoins.
PolyCash took 0.73 seconds to load this block.

← All Blocks

← Previous BlockNext Block →
#2 in block #268272, 3 inputs, 13 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: c77c94fb9672f2cd482ef4ea276fc79da14751f58e526be288172ddb76ae1de3

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy NGN)
8.18 mimecoins   Spent
666.437k NGN - 406.526   Details

XpBmGmbYJGZMpUsAmqsQBSFMarzCiy3Y8k (Sell NGN)
578.86 mimecoins   Spent

XnBKjYarMZUP5UHCwafd1MLzZNVDH6froQ (Sell BTC)
38.7 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Sell BTC)
52.57 mimecoins   Unspent
-0.0175233 BTC + 1,139.02   Details

XnBQtdNe9MddqDjEMtzyKyFUmfZXxegtur (Buy CAD)
154.81 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Buy CAD)
81.73 mimecoins   Unspent
3,824.94 CAD - 2,715.71   Details

XqBS9vPTCBbQBnUH3YpwPPdNyF8XETmGMX (Buy CHF)
40.96 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy CHF)
21.37 mimecoins   Unspent
399.849 CHF - 419.842   Details

XsBTBoWTF5RP9UmBv1ueXtca9poiTcorNa (Sell CHF)
36.44 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell CHF)
18.61 mimecoins   Unspent
-399.957 CHF + 459.951   Details

XuBWByt6GmwoQ62BwNVoxmbPGf4nkFHgNc (Buy CNY)
41.11 mimecoins   Unspent

[S] Xe21aV1tvwhPachuDcFQD4vePeeh53QXma (Buy CNY)
20.26 mimecoins   Unspent
5,998.31 CNY - 809.772   Details

XuBXCXYRh9eH1cPnQgdjzkVokHhdHFN5Aa (Sell CNY)
74.99 mimecoins   Unspent

[S] Xu2RfnirVGfXDxvoATKs92akmqwVwBUwcg (Sell CNY)
39.72 mimecoins   Unspent
-5,999.38 CNY + 869.91   Details

#3 in block #268272, 3 inputs, 13 outputs, 0.00010002 datacoin tx fee.
TX: c5245c25460e9c455965145a358272ff91777bd20f1c658c59ed83250a4a392b

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell NGN)
11.8 mimecoins   Spent
-666.236k NGN + 426.391   Details

XeBtu6c4NHSeWYz8FQ8KYT4KFhVX4XVYsD (Buy NZD)
1,018.73 mimecoins   Spent

XeBtu6c4NHSeWYz8FQ8KYT4KFhVX4XVYsD (Buy EUR)
83.88 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy EUR)
11.05 mimecoins   Unspent
399.783 EUR - 419.772   Details

XbBuDEpRo3ERUVxt3x4xEJNTgrydp8nZgF (Sell EUR)
67.86 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell EUR)
8.94 mimecoins   Unspent
-399.821 EUR + 439.803   Details

XbBxiHNatRXUABitYE4ExBe6USj4svZvX8 (Buy GBP)
249.89 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy GBP)
32.06 mimecoins   Unspent
599.927 GBP - 719.912   Details

XcByjNL6P4SgcQWWu2ih75P2JwnRtqzZ8j (Sell GBP)
205.36 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell GBP)
27.92 mimecoins   Unspent
-599.867 GBP + 779.828   Details

XfCJ2dMLERCUZ71poqA2A24hHvuGRj7vKp (Buy IDR)
133.19 mimecoins   Unspent

[S] Xe21aV1tvwhPachuDcFQD4vePeeh53QXma (Buy IDR)
17.04 mimecoins   Unspent
13.3298M IDR - 813.117   Details

XsCKJN2R2U6KwUV85xg1HJPrF7kc1YCmgv (Sell IDR)
170.31 mimecoins   Unspent

[S] Xu2RfnirVGfXDxvoATKs92akmqwVwBUwcg (Sell IDR)
22.94 mimecoins   Unspent
-13.3302M IDR + 853.131   Details

#4 in block #268272, 3 inputs, 9 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: 4138824ee5a155a3d065465f06c0d09e1a8996e4ee54084c89df3571daf21146

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy NZD)
19.71 mimecoins   Spent
999.836 NZD - 599.902   Details

XbBuDEpRo3ERUVxt3x4xEJNTgrydp8nZgF (Sell NZD)
1,229.69 mimecoins   Spent

XiCN7chNexQMatFQAcFQypnUmZ1Ex561rv (Buy INR)
191.21 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy INR)
9.36 mimecoins   Unspent
19,987.6 INR - 229.857   Details

XhCPDr2ykg5DZT6hNgaNGYrbrNGjJzUCST (Sell INR)
205.24 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell INR)
10.62 mimecoins   Unspent
-19,992.3 INR + 249.903   Details

XsCaLq38tETJqb8mBKkAYeeY21x1a4jbS4 (Buy JPY)
349.32 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy JPY)
11.69 mimecoins   Unspent
99,988.7 JPY - 629.929   Details

XdCb7soyjTeAVuKCZ9PQi2y7xn7BaqhUHm (Sell JPY)
443.6 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell JPY)
28.3 mimecoins   Unspent
-100.009k JPY + 670.059   Details

#5 in block #268272, 7 inputs, 9 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: c99117406fbc1cd6192c04643a1b7453e384825d87c98e450c4ff5f745380b73

XuDAjU4owYMwT9729mz448gefMHXhLkmBN (Buy XAG)
6.47 mimecoins   Spent

XoDCssP7iuyzCkU23S3CsFS1Ls63hcdsmp (Buy XAU)
1,021.73 mimecoins   Spent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy XAG)
9.52 mimecoins   Spent
9.99389 XAG - 219.865   Details

XfDBN5KUfGSxua55y5QGAwvXqo16ra7gxQ (Sell XAG)
9.43 mimecoins   Spent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell XAG)
10.47 mimecoins   Spent
-10.0042 XAG + 240.101   Details

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
20.28 mimecoins   Spent
-1,000.14 NZD + 640.087   Details

XjDUeL8GvsVm1fxkccV69cbgNMWG4w8cb6 (Buy NGN)
375.09 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy NGN)
1.8 mimecoins   Unspent
1M NGN - 700   Details

XwDVwbD92U8JCEUe72bS9cxkNb1krTbtPV (Sell NGN)
303.5 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell NGN)
38.19 mimecoins   Unspent
-1M NGN + 740   Details

XvDcS5e46BHE7AGCDcLaqp17pDyvV4TN5y (Buy NZD)
184.98 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy NZD)
10.99 mimecoins   Unspent
499.816 NZD - 289.893   Details

XrDdJgR8TBjGjsNd5Rn61Usj6tFh6Y2UTh (Sell NZD)
154.31 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
8.99 mimecoins   Unspent
-499.671 NZD + 309.796   Details

#6 in block #268272, 3 inputs, 9 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: 6c10694de32108378d27dd6379ae7cd3835469d4e78eeefb57a311847bbb7a85

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy XAU)
11.54 mimecoins   Spent
0.133262 XAU - 259.86   Details

XhDDxmtdnevrLtfoGNNwurNRH69E9TTq5s (Sell XAU)
1,041.59 mimecoins   Spent

Xc6Gt8WmcS1pSPSzmhZrxAgF9Um1mnSpqA (Buy XAG)
444.42 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy XAG)
40 mimecoins   Unspent
20 XAG - 520   Details

Xv6HrAutg4SBcRJkHa6PS62okcVB5bxXBp (Sell XAG)
217.65 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell XAG)
0 mimecoins   Unspent
-20 XAG + 560   Details

Xg6JnDttaWYDPXHgtvw8bu8t8RAchD72n7 (Buy XAU)
190.03 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy XAU)
16.96 mimecoins   Unspent
0.0999913 XAU - 219.981   Details

Xk6KTKfzpBVkavnxeooT27JRSogxZiJU5Q (Sell XAU)
141 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell XAU)
3.03 mimecoins   Unspent
-0.100012 XAU + 240.028   Details

#7 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100007 datacoin tx fee.
TX: 290bbab9597cff77af733af711b561934736733ec91f73b72266b93b1f49bf6b

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
624.85 mimecoins   Spent

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
623.16 mimecoins   Spent

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
628.77 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
414.92 mimecoins   Spent

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
417.52 mimecoins   Spent

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
413.8 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
521.24 mimecoins   Spent

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
524.51 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
521.78 mimecoins   Spent

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
518.53 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
399.48 mimecoins   Spent

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
401.98 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
644.31 mimecoins   Spent

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
640.29 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
545.24 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
541.85 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
560.97 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
515.49 mimecoins   Spent

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
497.92 mimecoins   Spent

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
501.05 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
497.98 mimecoins   Spent

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
512.34 mimecoins   Spent

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
494.88 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
548.31 mimecoins   Spent

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
564.12 mimecoins   Spent

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
544.89 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
827.59 mimecoins   Spent

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
799.38 mimecoins   Spent

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
804.39 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
241.9 mimecoins   Spent

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
248.87 mimecoins   Spent

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
240.39 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

XrBpoc5AcjWBtoew4N1eMvokRpuG59hzA1 (Buy EGP)
501.17 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy EGP)
2,739.24 mimecoins   Spent
2.5M EGP - 49,999.9   Details

XnBqnHiVdiNJHJDW5yogQWde4dKbbwMX4Y (Sell EGP)
547.75 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell EGP)
2,260.75 mimecoins   Spent
-2.5M EGP + 54,999.9   Details

XhBrExTajoz6BKDvbwaaX35kK3Ddgyd9jT (Buy ETB)
501.28 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy ETB)
2,081.99 mimecoins   Spent
5M ETB - 85,000   Details

XeBs19uP8tXJQZc2TWJjHZzRajBgPhWPKk (Sell ETB)
547.64 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell ETB)
2,918.01 mimecoins   Spent
-5M ETB + 90,000   Details

XfBthrpjX5u4Q1sQ94qBG9o5XP5kaz18c7 (Buy EUR)
579.84 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy EUR)
2,764 mimecoins   Spent
100k EUR - 105k   Details

XhBuaZf9FJxUuNWpvXZSBopwkAmD178wLf (Sell EUR)
469.08 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell EUR)
2,236 mimecoins   Spent
-100k EUR + 110k   Details

XhBvgY6o5N9jiLRxpx8PzpL87PT324dpEs (Buy FJD)
365.55 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy FJD)
1,731.16 mimecoins   Spent
166.667k FJD - 71,666.7   Details

XjBwDUzbZxovzY5S54Pv1jginYdJRQ7T5S (Sell FJD)
683.37 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell FJD)
3,268.84 mimecoins   Spent
-166.667k FJD + 76,666.7   Details

XnBx6wcGUCh5F3NsSkPq79X1aQR64UaJRz (Buy GBP)
575.75 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy GBP)
2,672.49 mimecoins   Spent
50,000 GBP - 60,000   Details

XsByrV2y3spafpt15NVHMijysNZ22q6y2g (Sell GBP)
473.17 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell GBP)
2,327.5 mimecoins   Spent
-50,000 GBP + 65,000   Details

XoBzpQB5j1yF16KjhypEwAXBEq19ZNhoZz (Buy GEL)
464.11 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy GEL)
2,596.32 mimecoins   Spent
166.666k GEL - 59,999.9   Details

XsC1pTMbFjkWjAymq5euL14n3rEHB3ChUe (Sell GEL)
584.81 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell GEL)
2,403.67 mimecoins   Spent
-166.666k GEL + 64,999.9   Details

XcC2pZjd4tPUjHRtV9Jaz12iCrpD77a57r (Buy GHS)
577.48 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy GHS)
2,099.37 mimecoins   Spent
1.25M GHS - 87,500   Details

XcC3f1PaM9RPV7GuFg3WwnXRuC2EqGeECe (Sell GHS)
471.44 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell GHS)
2,900.63 mimecoins   Spent
-1.25M GHS + 92,500   Details

XnC45MQ1mS1e6HCAeGMUWpEmJTudrUPhck (Buy GMD)
527.75 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy GMD)
2,515.66 mimecoins   Spent
3.33333M GMD - 46,666.6   Details

XjC5gxvEt38u98TrDmxDjHmQp2wNeWc9Nm (Sell GMD)
521.17 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell GMD)
2,484.33 mimecoins   Spent
-3.33333M GMD + 51,666.6   Details

XhC6WbPp7RuB7ormeEmEHW9YG8PGapMv6f (Buy GNF)
651.59 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy GNF)
3,190.49 mimecoins   Spent
500M GNF - 55,000   Details

XfC767ssdKu9DsMNmqEM3SYaRafKcebR87 (Sell GNF)
397.33 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell GNF)
1,809.51 mimecoins   Spent
-500M GNF + 60,000   Details

XbC8ZcNxSEpLJTiMhvqbQrrvVDPkARGczb (Buy GTQ)
386.73 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy GTQ)
1,852.99 mimecoins   Spent
500k GTQ - 62,500   Details

XgC9UjzxK15VaASHjBEDVeyV82q5Ak6fj2 (Sell GTQ)
662.18 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell GTQ)
3,147.01 mimecoins   Spent
-500k GTQ + 67,500   Details

XnCAg8UFe9MPqcCzuZbpZuS4dzUJgmuwro (Buy HKD)
299.57 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy HKD)
1,489.5 mimecoins   Spent
500k HKD - 62,500   Details

XuCBwoEFtq7ihAnpThsScfYijtQo6Xhby1 (Sell HKD)
749.35 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell HKD)
3,510.5 mimecoins   Spent
-500k HKD + 67,500   Details

XiCCwKofKBEvMDzT5PwXQFQ8faSi9Xw5t9 (Buy HNL)
462.4 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy HNL)
2,437.32 mimecoins   Spent
1.66666M HNL - 64,999.9   Details

XcCDiF7v8WFvhEikAVG6YJsvVCc3YRWmQn (Sell HNL)
586.52 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell HNL)
2,562.67 mimecoins   Spent
-1.66666M HNL + 69,999.9   Details

XrCE2dGvwAvkFXGp9GhscXkYMALeupqR1w (Buy HTG)
628.15 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy HTG)
3,039.25 mimecoins   Spent
12.5M HTG - 91,250   Details

XdCF513wKAvd4iMRwrqnQ5fnAnW5ibtose (Sell HTG)
420.77 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell HTG)
1,960.75 mimecoins   Spent
-12.5M HTG + 96,250   Details

XqCGzVpjfsohTqxTUzk7R5LQh95uf2a7qZ (Buy HUF)
377.29 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy HUF)
2,008.25 mimecoins   Spent
25M HUF - 67,500   Details

XqCHgRqjeobVApey5WUXwvzXHA5jgteLrP (Sell HUF)
671.62 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell HUF)
2,991.75 mimecoins   Spent
-25M HUF + 72,500   Details

XvCJy9PHDfQeEqDZjSEAJ7ETULi1drY4RU (Buy IDR)
460.33 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy IDR)
2,131.49 mimecoins   Spent
1.66666B IDR - 101.666k   Details

XxCKaZDKHtuLdvuFkqYydEjNbLs85qzAYy (Sell IDR)
588.58 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell IDR)
2,868.49 mimecoins   Spent
-1.66666B IDR + 106.666k   Details

XoCLnkkusWkuqZRUwqgciBvtqombKDHMhU (Buy ILS)
541.98 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy ILS)
2,073.49 mimecoins   Spent
250k ILS - 65,000   Details

XvCMvNVwqqUskT2UrbnuN1UcHcegZE7z5w (Sell ILS)
506.94 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell ILS)
2,926.51 mimecoins   Spent
-250k ILS + 70,000   Details

#8 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100004 datacoin tx fee.
TX: 7bc2daf56c1c451201178865898109b6f9fa852a2083fbd8b39ec622ed453e60

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
611.81 mimecoins   Spent

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
621.67 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
406.26 mimecoins   Spent

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
412.8 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
519.83 mimecoins   Spent

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
510.36 mimecoins   Spent

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
518.58 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
517.13 mimecoins   Spent

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
515.89 mimecoins   Spent

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
507.71 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
391.14 mimecoins   Spent

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
398.4 mimecoins   Spent

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
397.44 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
626.93 mimecoins   Spent

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
638.56 mimecoins   Spent

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
637.03 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
539.08 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
530.54 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
540.38 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
487.53 mimecoins   Spent

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
495.39 mimecoins   Spent

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
496.58 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
484.55 mimecoins   Spent

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
492.36 mimecoins   Spent

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
493.54 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
542.11 mimecoins   Spent

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
533.52 mimecoins   Spent

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
543.42 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
795.3 mimecoins   Spent

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
797.22 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
239.17 mimecoins   Spent

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
239.74 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.32 mimecoins   Spent
-1.66665M ZAR + 91,665.9   Details

XrCNUDL1PBFCys9B17hrjUJ9BMiTFXg3uM (Buy INR)
496.83 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy INR)
2,342.99 mimecoins   Spent
5M INR - 57,500   Details

XwCPkucJEt5orjh5weuhDyYTLzmSLi49L8 (Sell INR)
533.29 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell INR)
2,657 mimecoins   Spent
-5M INR + 62,500   Details

XgCQkodz4GsNJzF6mJZh3SbXnzabtioxjv (Buy IQD)
601.56 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy IQD)
2,924.36 mimecoins   Spent
125M IQD - 92,499.8   Details

XcCRMgqCfQ9Ney7DXrohoa6WVcWgP74ytD (Sell IQD)
428.55 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell IQD)
2,075.63 mimecoins   Spent
-125M IQD + 97,499.8   Details

XpCSYhZ2etX9Te8teXSRiVXzGJcUiXCmQf (Buy IRR)
395.1 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy IRR)
1,917.75 mimecoins   Spent
2.5B IRR - 57,500   Details

XtCT95ZdGEyjiXsvAJV5QqioqGmKS52de3 (Sell IRR)
635.02 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell IRR)
3,082.25 mimecoins   Spent
-2.5B IRR + 62,500   Details

XbCU5xgM4hPSDvC4HcSHZhtjopvpGY4L1e (Buy ISK)
439.04 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy ISK)
2,120.49 mimecoins   Spent
12.5M ISK - 87,500   Details

XoCVaSGJ4KGV9crAzacJSS2ynGcCxv1iCh (Sell ISK)
591.08 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell ISK)
2,879.51 mimecoins   Spent
-12.5M ISK + 92,500   Details

XbCWXrDVhmt5B7XbycYKQrbAmaTw67NFb3 (Buy JMD)
451.32 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy JMD)
2,312.99 mimecoins   Spent
12.5M JMD - 77,499.8   Details

XuCX1P6goNYuvkYV6ZN56C23gbQddPqyaN (Sell JMD)
578.8 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell JMD)
2,687 mimecoins   Spent
-12.5M JMD + 82,499.8   Details

XxCYwLNbAHPWXTR4pDVJ4GoLvTaTQXtgHj (Buy JOD)
626.52 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy JOD)
3,040.99 mimecoins   Spent
50,000 JOD - 67,500   Details

XvCZfg9j64zHetD8wXWjpDDj7Ct5FWkeTK (Sell JOD)
403.6 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell JOD)
1,959.01 mimecoins   Spent
-50,000 JOD + 72,500   Details

XhCauJwqTQTNqnePf6GsMFYVLaw9byw3Gv (Buy JPY)
453.82 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy JPY)
1,461.99 mimecoins   Spent
12.5M JPY - 78,750.1   Details

XoCbzPsTmoCSG7qCXUJwtHzQnmQaFcV7gT (Sell JPY)
576.3 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell JPY)
3,538 mimecoins   Spent
-12.5M JPY + 83,749.9   Details

XnCcwUxnKFx6Yri7A3aY6erRmvpAX5qVv6 (Buy KES)
563.47 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy KES)
3,814.24 mimecoins   Spent
12.5M KES - 91,250   Details

XpCdww3sa7EzxmWfAtHL6NF6sYa5S9Akx8 (Sell KES)
466.64 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell KES)
1,185.76 mimecoins   Spent
-12.5M KES + 96,250   Details

XvCeG3dNfusU74GR9foicMUe88y6KSoeAm (Buy KGS)
299.87 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy KGS)
1,587 mimecoins   Spent
5M KGS - 55,000   Details

XhCf6x7UppgCUVskAkpb7qEFUhA9Ct5HFa (Sell KGS)
730.25 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell KGS)
3,413 mimecoins   Spent
-5M KGS + 60,000   Details

XnCgReUWy8WMUpkP12xTQfjHFJ1xJALw1m (Buy KHR)
278.08 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy KHR)
1,357 mimecoins   Spent
250M KHR - 60,000   Details

XnChn9vzVP2HEqp3dmNNU38ocuCFz8TS1d (Sell KHR)
752.04 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell KHR)
3,643 mimecoins   Spent
-250M KHR + 65,000   Details

XeCiuoaqaWoGyYRFwer1p5AXPz8egWiSNo (Buy KMF)
446.76 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy KMF)
2,025.5 mimecoins   Spent
25M KMF - 52,500   Details

XxCjcPfF3HDk65ZoWp5AohHpgK5TNaPf2M (Sell KMF)
583.36 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell KMF)
2,974.5 mimecoins   Spent
-25M KMF + 57,500   Details

XrCke63dzENFBMTZixMWNgVmmWPzC7HgKz (Buy KRW)
430.92 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy KRW)
1,212.74 mimecoins   Spent
125M KRW - 89,999.8   Details

XjCmxJD7rTpmLxZwMQyy1YKthEUF9TdBzF (Sell KRW)
599.19 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell KRW)
3,787.25 mimecoins   Spent
-125M KRW + 94,999.8   Details

XxCnkdcSD22GZEzfotp4jTvhGiyEadn7yr (Buy KWD)
525.29 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy KWD)
2,510.99 mimecoins   Spent
16,666.6 KWD - 51,666.6   Details

XrCoWeU8TCTjeQMFCmUGiRoMR8iGTcKeCn (Sell KWD)
504.83 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell KWD)
2,489 mimecoins   Spent
-16,666.6 KWD + 56,666.6   Details

XiCp6ARfvcBC8bFK5EEJxuBMXgrvVLPXiB (Buy KYD)
519.39 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy KYD)
2,537.5 mimecoins   Spent
50,000 KYD - 57,500   Details

XvCq3Dx9Ygs76iZym1cb7F4CUduhxntYNk (Sell KYD)
510.73 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell KYD)
2,462.5 mimecoins   Spent
-50,000 KYD + 62,500   Details

XnCrn8Sw9afKUaYgxbJsgs7Dr9U8kTasqs (Buy KZT)
377.23 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy KZT)
1,818.25 mimecoins   Spent
25M KZT - 55,000   Details

XjCsqBf9HHTkq3LUq6PeDtn3wBoMnDr1H4 (Sell KZT)
652.89 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell KZT)
3,181.75 mimecoins   Spent
-25M KZT + 60,000   Details

XnCtJ5ewEom38WE1dZC1yREkLbeRdMDn2D (Buy LAK)
631.26 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy LAK)
3,106.66 mimecoins   Spent
1.66667B LAK - 75,000   Details

XoCuzFHgzwUohnQwK6yVkWuRK6MyePfUFA (Sell LAK)
398.86 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell LAK)
1,893.34 mimecoins   Spent
-1.66667B LAK + 80,000   Details

#9 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100004 datacoin tx fee.
TX: 220cb03626573e6e8fd002224f6f0536f5a49fd8074e5e302761ee2521a28ba6

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
613.51 mimecoins   Spent

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
611.63 mimecoins   Spent

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy XAU)
621.08 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
3,140.23 mimecoins   Spent
25.0059 XAU - 55,012.9   Details

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
407.39 mimecoins   Spent

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
406.14 mimecoins   Spent

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell XAU)
412.41 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
1,859.84 mimecoins   Spent
-24.9911 XAU + 59,978.8   Details

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
518.09 mimecoins   Spent

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
510.21 mimecoins   Spent

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy XCD)
511.77 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
515.4 mimecoins   Spent

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
509.12 mimecoins   Spent

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell XCD)
507.56 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
391.03 mimecoins   Spent

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
397.07 mimecoins   Spent

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy XOF)
392.23 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,106.49 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
626.74 mimecoins   Spent

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
628.67 mimecoins   Spent

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell XOF)
636.42 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,893.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
538.57 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
532.01 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
494.92 mimecoins   Spent

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
488.88 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
485.89 mimecoins   Spent

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
491.89 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
535 mimecoins   Spent

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
541.6 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
794.55 mimecoins   Spent

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
782.7 mimecoins   Spent

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
784.86 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
236.03 mimecoins   Spent

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
235.38 mimecoins   Spent

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
238.94 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

XiCvydZsKvb3edvQmzHcyANLzXN4V9VG2b (Buy LBP)
670.77 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy LBP)
3,337.49 mimecoins   Spent
5B LBP - 52,500   Details

XmCwxM7j9TsVs9YtPesakygx1kgAtvDZ97 (Sell LBP)
354.09 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell LBP)
1,662.51 mimecoins   Spent
-5B LBP + 57,500   Details

XuCxYja9VSBKYND115NGFD3M5VfTjCtrNW (Buy LKR)
464.87 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy LKR)
2,417.99 mimecoins   Spent
16.6666M LKR - 53,333.2   Details

XhCy5fj9C9RQ27xYPNNY6e93RLBRVWpiFa (Sell LKR)
559.98 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell LKR)
2,582 mimecoins   Spent
-16.6666M LKR + 58,333.2   Details

XhCznfkqz3r4f5ttPMkLD5SUHCV4ZboiMv (Buy LSL)
379.98 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy LSL)
1,368.83 mimecoins   Spent
1.66666M LSL - 88,333.2   Details

XuD1EjJpC1Esgj74yfvag8hKEZt4PuyQw4 (Sell LSL)
644.87 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell LSL)
3,631.16 mimecoins   Spent
-1.66666M LSL + 93,333.1   Details

XcD24jZWmHhvjjp16QbKeKx7oh9qpBP5xm (Buy LYD)
295.21 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy LYD)
1,427.24 mimecoins   Spent
250k LYD - 50,000   Details

XgD3YyHEA1mSqD8DZxM2iNaCZ2ZLm6A7SP (Sell LYD)
729.65 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell LYD)
3,572.76 mimecoins   Spent
-250k LYD + 55,000   Details

XxD4EeB7usGb2STuRxJNUdgoDQo8bHwJcB (Buy MAD)
340.88 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy MAD)
1,724.55 mimecoins   Spent
624.999k MAD - 60,624.9   Details

XpD5VwDtDakeAn432RVLwotB1yBnSxE4C1 (Sell MAD)
683.98 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell MAD)
3,275.44 mimecoins   Spent
-624.999k MAD + 65,624.9   Details

XgD6VKVWemEqEhDJe2vVBqYo2JqqSu7gvs (Buy MDL)
492.17 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy MDL)
2,234.99 mimecoins   Spent
1.66666M MDL - 91,666.5   Details

XnD7vB9RUuSaYyqE51goPu5QoV61LGcyZr (Sell MDL)
532.69 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell MDL)
2,765 mimecoins   Spent
-1.66666M MDL + 96,666.5   Details

XbD8okcmEgKjFJiR8YhVjPRhhbgckD843o (Buy MGA)
267.74 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy MGA)
1,506.49 mimecoins   Spent
250M MGA - 55,000   Details

XbD9LumQJkCfaVaKcqRj3Lw38sngnystKG (Sell MGA)
757.11 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell MGA)
3,493.51 mimecoins   Spent
-250M MGA + 60,000   Details

XtDASiXgUKUaCk5z9pSg1gvHL2WE31JSCd (Buy MKD)
510.48 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy MKD)
2,478.49 mimecoins   Spent
5M MKD - 85,000   Details

XmDBKWLDuZ3gLQsWpoKqs8LcAZ9QEn4khv (Sell MKD)
514.37 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell MKD)
2,521.51 mimecoins   Spent
-5M MKD + 90,000   Details

XjDC24faFfb8cZja4tP17Q5aSU6LrkGug1 (Buy MMK)
550.31 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy MMK)
2,702.99 mimecoins   Spent
166.666M MMK - 76,666.5   Details

XiDDFBwnNFQbpDRo7TKU8BjrnoW5g5FnMF (Sell MMK)
474.54 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell MMK)
2,297 mimecoins   Spent
-166.666M MMK + 81,666.5   Details

XqDEWJNbPCNfQCSmafN74wUeXwYxiEZSpW (Buy MOP)
421.42 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy MOP)
2,127.5 mimecoins   Spent
500k MOP - 60,000   Details

XdDFmHboi6JXrrKm7zKF7fY4mKD5buXcMs (Sell MOP)
603.44 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell MOP)
2,872.5 mimecoins   Spent
-500k MOP + 65,000   Details

XeDG5CV9aW4vR7N2HkL2zvgKT6u1DF3Lqe (Buy MUR)
333.33 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy MUR)
1,647.24 mimecoins   Spent
2.5M MUR - 52,500   Details

XhDHmeMeEsJxc93sNkKDbMr5MXaUHxJzBn (Sell MUR)
691.52 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell MUR)
3,352.76 mimecoins   Spent
-2.5M MUR + 57,500   Details

XvDJ3KFg71UiW5ijXRkdmSULAGT87WYvqp (Buy MVR)
441.89 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy MVR)
2,155.87 mimecoins   Spent
1.25M MVR - 78,749.8   Details

XrDKeSVCXFUkk8DP5Ye3hby54vExHotsV3 (Sell MVR)
582.96 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell MVR)
2,844.12 mimecoins   Spent
-1.25M MVR + 83,749.8   Details

XcDLsHcvMzs2Msxw3sLVsgNUQEU5KsgyJf (Buy MWK)
491.35 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy MWK)
2,794.49 mimecoins   Spent
166.666M MWK - 93,333.1   Details

XuDM743YftQxBs5rH7od1BU539xHGwGQbF (Sell MWK)
533.51 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell MWK)
2,205.5 mimecoins   Spent
-166.666M MWK + 98,333.1   Details

XeDN4Mrkca5dNPuwWMTt9En3VTXfHuu2tE (Buy MXN)
436.96 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy MXN)
2,662.49 mimecoins   Spent
1.66666M MXN - 96,666.5   Details

XdDPumejLiGcYPvV2SrWiRK1JrZGjvuYAh (Sell MXN)
587.89 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell MXN)
2,337.5 mimecoins   Spent
-1.66666M MXN + 101.666k   Details

XgDQmXJ1UNuNetnWewTcn9hszkHzujZUVB (Buy MYR)
566.59 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy MYR)
2,753 mimecoins   Spent
250k MYR - 50,000   Details

XcDRgZRga37AQTYtv8U9vL9CDkDCKtRXZp (Sell MYR)
458.26 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell MYR)
2,247 mimecoins   Spent
-250k MYR + 55,000   Details

XyDS2WoGwtb4WE4x2pcSsdGT3pQLMDMdJk (Buy MZN)
510.92 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy MZN)
2,492.66 mimecoins   Spent
3.33333M MZN - 49,999.9   Details

XuDTJRgD9ZdeKUVhfc7wDDgj1wtVSqEU5m (Sell MZN)
513.93 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell MZN)
2,507.33 mimecoins   Spent
-3.33333M MZN + 54,999.9   Details

#10 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100004 datacoin tx fee.
TX: 9af0344e6fd7f6bd469eeb011367b754e194f79c83a535ea1cc9a99daff07dd5

Xh7Qqgmt8WAvZNbU59fjZce59N685N4Cnb (Buy AED)
643.91 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy AED)
3,063.75 mimecoins   Spent
250k AED - 65,000   Details

Xs7REpZ8cBwyviGedsDVbq9G2DY5nq9Tdg (Sell AED)
406.26 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell AED)
1,936.25 mimecoins   Spent
-250k AED + 70,000   Details

Xe7SFvTnb2Fg3XPticZx7mHKGqfQhjN4xs (Buy AFN)
337.84 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy AFN)
1,752 mimecoins   Spent
5M AFN - 67,500   Details

Xx7TmewvsCSwMyKsfeM2QF5TeAHPEG3Sxt (Sell AFN)
712.33 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell AFN)
3,248 mimecoins   Spent
-5M AFN + 72,500   Details

Xv7UdRZn7HWE6MBwLWKGPk3UYJjTetgTj5 (Buy ALL)
723.04 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy ALL)
3,563.5 mimecoins   Spent
5M ALL - 50,000   Details

Xw7VC1c3rA5Zvc7qVeg5PUSLpUCLrb5vxc (Sell ALL)
327.13 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell ALL)
1,436.5 mimecoins   Spent
-5M ALL + 55,000   Details

Xd7W3iKSBtk768VbLGWJ3J2Pt7EAMGfVcy (Buy AMD)
429.73 mimecoins   Spent

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy XPF)
530.38 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
2,988.4 mimecoins   Spent
10M XPF - 87,000   Details

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy AMD)
1,944.99 mimecoins   Spent
25M AMD - 62,499.9   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell XPF)
487.39 mimecoins   Spent

Xt7XnPZVQQ4Lm5uQn3Riz871vBahnCLRZy (Sell AMD)
620.44 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
2,011.6 mimecoins   Spent
-10M XPF + 92,000   Details

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell AMD)
3,055 mimecoins   Spent
-25M AMD + 67,499.9   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy YER)
484.41 mimecoins   Spent

Xs7Yj8WkU5ns3kGqEQSg7qRsc95STuaBkM (Buy ANG)
527.05 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,360 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy ANG)
2,463.16 mimecoins   Spent
166.666k ANG - 89,999.8   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell YER)
533.36 mimecoins   Spent

Xh7ZaGd1f333PCBs4FXQpEFhTNdAMtNmVt (Sell ANG)
523.13 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell ANG)
2,536.83 mimecoins   Spent
-166.666k ANG + 94,999.8   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy ZAR)
782.46 mimecoins   Spent

Xo7aWGRRChpGhLTTtsL4FG3nHP2m2n2ovq (Buy ARS)
398.33 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,939.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 86,666.7   Details

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ARS)
1,802 mimecoins   Spent
50M ARS - 55,000   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell ZAR)
235.31 mimecoins   Spent

Xs7bh58HxQZ7cLv32djftM3ZNjKb2xMKqZ (Sell ARS)
651.84 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ARS)
3,198 mimecoins   Spent
-50M ARS + 60,000   Details

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,060.33 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 91,666.7   Details

Xh7cA4psWub3XtwipeSY91Ti6XgUkLBHa8 (Buy AUD)
547.9 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy AUD)
2,829.74 mimecoins   Spent
125k AUD - 80,000   Details

Xb7dSnE2NkoVu94RFAW9yBk3UnjbropV9n (Sell AUD)
502.27 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell AUD)
2,170.24 mimecoins   Spent
-125k AUD + 84,999.7   Details

Xx7er4TPpTZMkWXUNfnzwSb53EVeHANDZq (Buy AZN)
637.98 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy AZN)
3,037.5 mimecoins   Spent
166.667k AZN - 95,000   Details

Xx7fGZAoPMFidjHfWJzuv5oEphzsfGUqkd (Sell AZN)
412.19 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell AZN)
1,962.5 mimecoins   Spent
-166.667k AZN + 100k   Details

Xt7g9gbKrimEo1nt7z6rL5JhKZKCZgQoYW (Buy BBD)
541.68 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy BBD)
2,537.66 mimecoins   Spent
166.667k BBD - 80,000   Details

Xc7hBhDiXhQKRRpRk92j6AFx8nVRzzPqFS (Sell BBD)
508.49 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell BBD)
2,462.34 mimecoins   Spent
-166.667k BBD + 85,000   Details

Xw7i6Xihcmfgx6jcF2xhMfKnCBDaHmnsNJ (Buy BDT)
564.7 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy BDT)
2,644.11 mimecoins   Spent
12.5M BDT - 111.25k   Details

Xf7j7fVCe34LHQWkzrYYQwGkNbwcXHCzXj (Sell BDT)
485.47 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell BDT)
2,355.88 mimecoins   Spent
-12.5M BDT + 116.25k   Details

Xm7kHN2qaGjGuWkbn4NoLo7uocHpbVzki9 (Buy BGN)
550.32 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy BGN)
2,633.36 mimecoins   Spent
125k BGN - 66,249.9   Details

Xt7mEhF1bP8hXSJeLxCnd2GLrbE55yvBQD (Sell BGN)
499.85 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell BGN)
2,366.63 mimecoins   Spent
-125k BGN + 71,249.9   Details

Xe7nPTjj727VB7WyGnFFytojDC18eVoCBe (Buy BHD)
532.93 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy BHD)
2,537.32 mimecoins   Spent
16,666.6 BHD - 41,666.6   Details

Xy7oi3MtjhY5aUXyuu4W9L3XMLQfv45VJm (Sell BHD)
517.24 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell BHD)
2,462.67 mimecoins   Spent
-16,666.6 BHD + 46,666.6   Details

Xe7pLndLB8uXiVUsuCBEHy6AAnSeatabHr (Buy BIF)
465.65 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy BIF)
2,287.74 mimecoins   Spent
250M BIF - 85,000   Details

Xy7q4wzVnT3jeDjGWTYvaU3EoBZ2sfvcKN (Sell BIF)
584.53 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell BIF)
2,712.26 mimecoins   Spent
-250M BIF + 90,000   Details

XpDUCUDhZXNmSZTYufYbNeE3C4Yira8pqi (Buy NGN)
577.12 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy NGN)
225.36 mimecoins   Spent
125M NGN - 87,500   Details

XeDVYbjWz34S8R2HvfUaoLrkTjC6U44esa (Sell NGN)
466.96 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell NGN)
4,774.63 mimecoins   Spent
-125M NGN + 92,500   Details

XdDWhYnXhS6EwsnwW9Ne3XRJpT4Qa3RPFU (Buy NIO)
637.93 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy NIO)
2,913.25 mimecoins   Spent
2.5M NIO - 65,000   Details

XiDXiY6g5G44yjZkwfoCVbsyNzvVyZzgaJ (Sell NIO)
406.15 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell NIO)
2,086.75 mimecoins   Spent
-2.5M NIO + 70,000   Details

XiDYDconeoJRMbE5m69bkNtagBZenLM9vc (Buy NOK)
512.59 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy NOK)
2,776.87 mimecoins   Spent
1.25M NOK - 112.5k   Details

XxDZbFKC3uiiskt88cD95eJJ2kDAEDCLpY (Sell NOK)
531.49 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell NOK)
2,223.13 mimecoins   Spent
-1.25M NOK + 117.5k   Details

XeDaX8sMcEuDzuuhysow45TJUcyEQu2LRT (Buy NPR)
478.5 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy NPR)
2,314.25 mimecoins   Spent
12.5M NPR - 91,250   Details

XtDbG4UMPiN4zGm9vF8bNecZtf1Nfbn36x (Sell NPR)
565.58 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell NPR)
2,685.75 mimecoins   Spent
-12.5M NPR + 96,250   Details

XyDcS7WV1U9eGnPiNnzixcM1GyBchfmBG8 (Buy NZD)
569.23 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy NZD)
2,750.87 mimecoins   Spent
125k NZD - 72,500   Details

XiDdsk6MrwnpRFmk6qV3d43DbxusmZNDH7 (Sell NZD)
474.85 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell NZD)
2,249.12 mimecoins   Spent
-125k NZD + 77,500   Details

XnDekzcCQyuu4y4xEjBquLq6gLXYcy1YY8 (Buy OMR)
511.29 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy OMR)
2,448.49 mimecoins   Spent
25,000 OMR - 62,499.9   Details

XrDfiSKvaHX3Wh9n3NRkFugC3UDzGVpjyr (Sell OMR)
532.79 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell OMR)
2,551.5 mimecoins   Spent
-25,000 OMR + 67,499.9   Details

XmDgYo7H7PsLWaRAKMuHGXdPtRe28yuXBX (Buy PAB)
388.92 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy PAB)
1,875 mimecoins   Spent
62,500 PAB - 60,625   Details

XeDhj1oaKXVSMFoW1Uiyt3TG6tRV1HtxD6 (Sell PAB)
655.16 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell PAB)
3,125 mimecoins   Spent
-62,500 PAB + 65,625   Details

XgDijVKPEo8uR4y8BBTKzu2c73mfxpd956 (Buy PEN)
429.64 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy PEN)
2,740.24 mimecoins   Spent
250k PEN - 65,000   Details

XyDjcL6Ro5USgEKuaFHm77t3eNmQ9XTTHz (Sell PEN)
614.44 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell PEN)
2,259.76 mimecoins   Spent
-250k PEN + 70,000   Details

XeDkpBL6xLFTPrsx2Ny1Gh9aEcumGwSu3c (Buy PGK)
628.02 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy PGK)
1,922.99 mimecoins   Spent
250k PGK - 62,500   Details

XiDmkkHF7Nz7NqCEfN7SBzrugGrtPdMj8s (Sell PGK)
416.07 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell PGK)
3,077.01 mimecoins   Spent
-250k PGK + 67,500   Details

XyDnQpab9rDBfWbQ2wHkTFJYepDrSHBhkm (Buy PHP)
505.33 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy PHP)
1,777.99 mimecoins   Spent
5M PHP - 85,000   Details

XnDohDLAqaqd4iokGmnVAwph1NA8hruqhH (Sell PHP)
538.75 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell PHP)
3,222.01 mimecoins   Spent
-5M PHP + 90,000   Details

XbDpwyL4MP8tVj39Sk4na6oYoXVhDe5FPM (Buy PKR)
473.28 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy PKR)
2,416.49 mimecoins   Spent
25M PKR - 87,499.8   Details

XqDqVn2AAUY1nM9R4h1MgCba4rdA15EJzZ (Sell PKR)
570.8 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell PKR)
2,583.5 mimecoins   Spent
-25M PKR + 92,499.8   Details

XcDrz5WR93Se31WZhuutmhQs62XoupfxJt (Buy PLN)
541.67 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy PLN)
2,664.49 mimecoins   Spent
250k PLN - 60,000   Details

XwDskA3uPKiyosEZuve9S7izJeS5c3j7qs (Sell PLN)
502.41 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell PLN)
2,335.51 mimecoins   Spent
-250k PLN + 65,000   Details

XoDtoQeXe21YRyDJbHuPRuGaf6ugZSWGow (Buy PYG)
416.27 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy PYG)
1,711 mimecoins   Spent
500M PYG - 65,000   Details

XhDuQRZ958iu1y4LT2QJq1G7GACdgCpCoa (Sell PYG)
627.81 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell PYG)
3,289 mimecoins   Spent
-500M PYG + 70,000   Details

XyDvnA2WsjG1ni283L61BLqEGZEFAzGxbb (Buy QAR)
509.69 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy QAR)
2,447.66 mimecoins   Spent
166.666k QAR - 43,333.2   Details

XxDw7JPAqrPKmutyj7FBD9zTGeYSdugjHx (Sell QAR)
534.4 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell QAR)
2,552.33 mimecoins   Spent
-166.666k QAR + 48,333.2   Details

XkDxYGyTD6Q7waQ5wqMPi4ZowKi5nTEWBf (Buy RON)
344.34 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy RON)
1,636.99 mimecoins   Spent
250k RON - 52,500   Details

XpDyi7XCJcQPDY6eYn42H87awCKFN19k9C (Sell RON)
699.74 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell RON)
3,363.01 mimecoins   Spent
-250k RON + 57,500   Details

XyDzYS4XGH845yM4ssMtQrmKNu3LkauhWS (Buy RSD)
521.49 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy RSD)
2,482.12 mimecoins   Spent
12.5M RSD - 112.5k   Details

XpE1n1FM93tnfMq3DEgezMiJiFp4vdusZM (Sell RSD)
522.59 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell RSD)
2,517.87 mimecoins   Spent
-12.5M RSD + 117.5k   Details

#11 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100008 datacoin tx fee.
TX: aa28147b1eb21b3eb035de08eaf20ba4dc186482499a8e83e7bc228e73ab0fc7

Xu7xqg6GUMf4RQUf4WZJz3GYS69Dau8Ku1 (Buy BSD)
313.25 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy BSD)
1,428.56 mimecoins   Spent
71,428.4 BSD - 69,999.9   Details

Xc7ysu7URQ4c8rSHtRX6UyV4usGb5gXeq5 (Sell BSD)
762.69 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell BSD)
3,571.43 mimecoins   Spent
-71,428.4 BSD + 74,999.8   Details

Xv823nNsBWpn61d6H6yBvoRdUJLCAWEPk2 (Buy BWP)
631.87 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy BWP)
3,374.24 mimecoins   Spent
1.25M BWP - 88,749.8   Details

Xx83t3bGvjUiJZP1zH2YJqroWVVhcKCq6R (Sell BWP)
444.06 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell BWP)
1,625.75 mimecoins   Spent
-1.25M BWP + 93,749.8   Details

Xb84jpNK67qb9mFjCKVVi19d39vFGU6pTW (Buy BZD)
584.59 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy BZD)
2,679.66 mimecoins   Spent
166.666k BZD - 79,999.8   Details

Xt85pv6FUfgCunW8c9C2kTZQbYYuwFG1ZV (Sell BZD)
491.34 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell BZD)
2,320.33 mimecoins   Spent
-166.666k BZD + 84,999.8   Details

Xf86m6t37yY1jh5BiokwYBQCK8c7id7GQC (Buy CAD)
564.14 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy CAD)
2,727.23 mimecoins   Spent
125k CAD - 88,749.7   Details

Xr874bHRXThBEhTEx3SDkwt5pDpt6cXHuT (Sell CAD)
511.8 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell CAD)
2,272.75 mimecoins   Spent
-125k CAD + 93,749.9   Details

Xc88CmnYajVoFMWBbh8mPSjs5gRrDRLW9M (Buy CHF)
592.73 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy CHF)
2,679.49 mimecoins   Spent
50,000 CHF - 52,500   Details

Xy89pA1Bn2rMvjv6ZuArE3pBhc9HjQsZqe (Sell CHF)
483.2 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell CHF)
2,320.5 mimecoins   Spent
-49,999.9 CHF + 57,499.9   Details

Xh8AMHm5Ht9pmPBLKcc6QBZBkchLs7G8wR (Buy CLP)
680.64 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy CLP)
3,775.99 mimecoins   Spent
50M CLP - 50,000   Details

Xk8BCjKKpgsxgw4Rm7F8openSdzpNUJPjz (Sell CLP)
395.3 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell CLP)
1,224.01 mimecoins   Spent
-50M CLP + 55,000   Details

Xc8CjN6Xa6LWo6h857Mt83WKoYAGCHQq9U (Buy CNY)
333.54 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy CNY)
1,865.49 mimecoins   Spent
500k CNY - 67,500   Details

Xt8DjZEQcG5dQWnEFcJULVn7LenQzWQd5c (Sell CNY)
742.4 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell CNY)
3,134.5 mimecoins   Spent
-500k CNY + 72,500   Details

Xd8EV4tmnq77GHL6iQvjspVV5zbj1Az7E3 (Buy COP)
340.26 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy COP)
1,734.24 mimecoins   Spent
250M COP - 62,500   Details

Xm8FQrsWWVXWXhBRUcBuqgtawjKCqwB6xc (Sell COP)
735.67 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell COP)
3,265.76 mimecoins   Spent
-250M COP + 67,500   Details

Xy8GSvDPFvywRzEYbPuMPdUtLBQxFDRVWY (Buy CRC)
616.62 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy CRC)
2,717 mimecoins   Spent
50M CRC - 95,000   Details

Xy8HYJTLC7pddFqNP1oHEim36GopYN9Zru (Sell CRC)
459.32 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell CRC)
2,283 mimecoins   Spent
-50M CRC + 100k   Details

Xc8JtMw1AKXqiURsjeUFFpiRFi5Lgq9P9k (Buy CUP)
604.28 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy CUP)
2,774.82 mimecoins   Spent
1.66666M CUP - 66,666.5   Details

Xb8Kqr5BDnof4oL1UA1v2Ei6BFt2aYFjF8 (Sell CUP)
471.65 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell CUP)
2,225.17 mimecoins   Spent
-1.66666M CUP + 71,666.5   Details

Xr8LEnB5rBL3M26xADm1P6py9xYFNrxDVh (Buy CZK)
539.04 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy CZK)
2,701.74 mimecoins   Spent
2.5M CZK - 105k   Details

Xx8MVvMn4GEqKamiuuzzJ2ghiso1phZqCd (Sell CZK)
536.89 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell CZK)
2,298.25 mimecoins   Spent
-2.5M CZK + 110k   Details

Xf8NDV4nPukpriKr4CpLwYodNxaRMsLjJR (Buy DJF)
421.98 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy DJF)
2,111.16 mimecoins   Spent
16.6667M DJF - 91,666.7   Details

Xf8PvRjCZ5A8qmbXs9qzZ3aRQzVikBTuRU (Sell DJF)
653.95 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell DJF)
2,888.84 mimecoins   Spent
-16.6667M DJF + 96,666.7   Details

Xh8Q3SAXzc98iSMPdBNVcdEzuxJqohLTay (Buy DKK)
472.33 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy DKK)
2,223.99 mimecoins   Spent
500k DKK - 70,000   Details

Xd8RyZbqVAwuZzkBmgnNyWNBCj7oqPTqae (Sell DKK)
603.6 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell DKK)
2,776.01 mimecoins   Spent
-500k DKK + 75,000   Details

Xv7rzbtN7FXAwXWRNDQdpmuXuYmE6ArtmJ (Buy BND)
522.8 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy BND)
2,582.24 mimecoins   Spent
125k BND - 89,999.8   Details

Xx7sATY5o774qc9hLZFmyznAjkTbtXGGm9 (Sell BND)
527.37 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell BND)
2,417.75 mimecoins   Spent
-125k BND + 94,999.8   Details

Xd7tLPsgnYSH8LgwcAYkPi48LquQULiaa9 (Buy BOB)
468.17 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy BOB)
2,349.99 mimecoins   Spent
500k BOB - 70,000   Details

Xo7uThQmPpnRKyYyjRMbYURuuvxV4ZA6q7 (Sell BOB)
582.01 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell BOB)
2,650.01 mimecoins   Spent
-500k BOB + 75,000   Details

Xb7vbNoFEiyrBeivRATw3QP4fhJXoPaXnw (Buy BRL)
755.49 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy BRL)
3,664.99 mimecoins   Spent
500k BRL - 95,000   Details

Xn7wcE25pnmYuE1YDogSSQx6r2EYc4xs9p (Sell BRL)
294.68 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell BRL)
1,335.01 mimecoins   Spent
-500k BRL + 100k   Details

XyE2QipPM3VPGv9YiWfFe9LMrcbe4YohQi (Buy RUB)
512.84 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy RUB)
2,067.49 mimecoins   Spent
4.99999M RUB - 52,499.9   Details

XxE3ZaNWDFiMwpwpfdFBTZsHqjJKRevK7C (Sell RUB)
558.25 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell RUB)
2,932.5 mimecoins   Spent
-4.99999M RUB + 57,499.9   Details

XcE4XwwCktskBSyGhyhnwGRVo16xooYAX3 (Buy RWF)
530.8 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy RWF)
2,568.49 mimecoins   Spent
125M RWF - 93,749.8   Details

XfE5SN9fpw3Map6fcNXbrgDdVxuKRhat8i (Sell RWF)
540.28 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell RWF)
2,431.5 mimecoins   Spent
-125M RWF + 98,749.8   Details

XmE6nu5cdE4wwfe4tXdJmzQpPZKu66yF9K (Buy SAR)
354.96 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy SAR)
1,658.99 mimecoins   Spent
250k SAR - 65,000   Details

XbE7kkbAzVHxSocpSDaVcUR5BBkBzGqfn8 (Sell SAR)
716.13 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell SAR)
3,341.01 mimecoins   Spent
-250k SAR + 70,000   Details

XpE87F8dTARKCqcSkZXuKVhPQJse5oaLRV (Buy SCR)
562.29 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy SCR)
2,795.11 mimecoins   Spent
1.25M SCR - 88,749.8   Details

XkE9sdyoWGqK2pofcyWRd78Xb8gt8yq93r (Sell SCR)
508.79 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell SCR)
2,204.88 mimecoins   Spent
-1.25M SCR + 93,749.8   Details

XcEA74SkBo6xFZ6cR87awfVVQJrJiFkjYg (Buy SDG)
684.32 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy SDG)
3,194.49 mimecoins   Spent
50M SDG - 80,000   Details

XxEBkD3KBVZLreAFkqFMK92EzRaXm3GVG6 (Sell SDG)
386.77 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell SDG)
1,805.51 mimecoins   Spent
-50M SDG + 85,000   Details

XjECQp72xSftz1BfNRDis6R3dtsGKSHQ4a (Buy SEK)
525.39 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy SEK)
2,329.7 mimecoins   Spent
1M SEK - 90,000   Details

XuEDkDhKvoKGUtKURm8YxcLUs65nAEc7Bv (Sell SEK)
545.7 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell SEK)
2,670.3 mimecoins   Spent
-1M SEK + 95,000   Details

XwEEH8Vh95xBqSKFytxs7seU38CGCHJDZK (Buy SGD)
516.8 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy SGD)
2,264.5 mimecoins   Spent
125k SGD - 90,000   Details

XuEFje2E4BYEVFhVz8YUNo14DvpK1m6dHN (Sell SGD)
554.29 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell SGD)
2,735.5 mimecoins   Spent
-125k SGD + 95,000   Details

XiEGswRG5tzxRHXNFSP4KFUfG2zDJujTgF (Buy SOS)
549.57 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy SOS)
2,565.49 mimecoins   Spent
49.9999M SOS - 84,999.8   Details

XtEHvZ38LigWueSs5e69htbZgHu4mb38Cu (Sell SOS)
521.51 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell SOS)
2,434.5 mimecoins   Spent
-49.9999M SOS + 89,999.8   Details

XmEJEWgrkXzsF2gsf8YrRtAJp6JSq8kRJr (Buy SVC)
456.71 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy SVC)
2,147.49 mimecoins   Spent
500k SVC - 55,000   Details

XuEK9tdrXZ4bFh9q1BU7fXWXge3zToRsPv (Sell SVC)
614.38 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell SVC)
2,852.51 mimecoins   Spent
-500k SVC + 60,000   Details

XgEL9q3L81d168tbL2zJAYY8MXkGsGwjB2 (Buy SYP)
437.43 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy SYP)
2,042 mimecoins   Spent
250M SYP - 97,500   Details

XeEMSjD4GW4DApQd97Z7TKRame67r3u2KH (Sell SYP)
633.66 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell SYP)
2,958 mimecoins   Spent
-250M SYP + 102.5k   Details

XyENrDBrzMKFa9yu3MDenrgZcLDA33XRtE (Buy SZL)
386.77 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy SZL)
2,308.49 mimecoins   Spent
1.66667M SZL - 88,333.3   Details

XqEPAnH3yyynRoqzQbhHBcGv4swCzNr2Cw (Sell SZL)
684.32 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell SZL)
2,691.51 mimecoins   Spent
-1.66667M SZL + 93,333.3   Details

XoEQUjjuMcfNSRs7a4DPpCjBuacMMg7M2w (Buy THB)
612.56 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy THB)
3,008.74 mimecoins   Spent
2.5M THB - 65,000   Details

XxERnqJ3u5xF7pxQK5QGJhPdqARQVP5s1i (Sell THB)
458.53 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell THB)
1,991.26 mimecoins   Spent
-2.5M THB + 70,000   Details

XjES4mSD8KS1HkJcryQ5VkGxz7N5zk58FG (Buy TJS)
584.49 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy TJS)
2,579.09 mimecoins   Spent
1M TJS - 89,000   Details

XbET9rQK4tpcyGXshnmGixLe8tdbgLad9c (Sell TJS)
486.59 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell TJS)
2,420.91 mimecoins   Spent
-1M TJS + 94,000   Details

XcEUuAgWX5aeAKoBvwht5kYfyN8aPMuoia (Buy TND)
521.73 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy TND)
2,217.75 mimecoins   Spent
250k TND - 77,500   Details

XrEVC4xooajkXJhyKu2HkyqtMXjJVHr6w5 (Sell TND)
549.36 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell TND)
2,782.25 mimecoins   Spent
-250k TND + 82,500   Details

XeEWrZSyoZq8gkUtWyYWWGaJbCMhvjqd1i (Buy TRY)
535.81 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy TRY)
2,632.75 mimecoins   Spent
2.5M TRY - 75,000   Details

XyEX3Bw2tnUxAzwuDnA6TEQdZZrKw6N94v (Sell TRY)
535.28 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell TRY)
2,367.25 mimecoins   Spent
-2.5M TRY + 80,000   Details

XmEYeYby7Cfpc8W236UyQ5jkfxQ7JFYx5t (Buy TTD)
542.33 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy TTD)
2,398.99 mimecoins   Spent
333.333k TTD - 46,666.6   Details

XqEZfUhpM4pvv3dW8mU8Tc2WwNgKQRoqxx (Sell TTD)
528.76 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell TTD)
2,601 mimecoins   Spent
-333.333k TTD + 51,666.6   Details

#12 in block #268272, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100001 datacoin tx fee.
TX: f79f993f58d7486650ac7e424d29e78985ddf100e893ab60a7239a627f5dde61

Xm8W9fwFLVT8Rt4KYCbQJ83pV3gjZMfMY7 (Buy EGP)
468.71 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy EGP)
2,144.49 mimecoins   Spent
2.5M EGP - 50,000   Details

Xs8X9WWCSBtxtTCLymrbjpvPrPbrdz3TCm (Sell EGP)
629.87 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell EGP)
2,855.51 mimecoins   Spent
-2.5M EGP + 55,000   Details

Xr8YQQyqiK9EenjUfua9NBWSxDMb1E2rbw (Buy ETB)
469.64 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy ETB)
2,085.5 mimecoins   Spent
5M ETB - 85,000   Details

Xh8ZdCcRQUPwPVwEQPrVQQJE3hUgrkWqLb (Sell ETB)
628.94 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell ETB)
2,914.5 mimecoins   Spent
-5M ETB + 90,000   Details

Xg8ao746Y5kcbsJf38PTGznN5KsKDEGm3Z (Buy EUR)
587.3 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy EUR)
2,738.99 mimecoins   Spent
99,999.9 EUR - 105k   Details

Xh8b7yJcnoyuYSjo6owv76j2FQgoheGjSE (Sell EUR)
511.28 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell EUR)
2,261 mimecoins   Spent
-100k EUR + 110k   Details

Xi8cirdWPkvVwsVkpU4dugCfq85dEEFnM7 (Buy FJD)
505.13 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy FJD)
2,580.99 mimecoins   Spent
166.667k FJD - 71,666.7   Details

Xm8dYDErQJw4ZEdEMWQM9zAMBrLMDxAtgN (Sell FJD)
593.46 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell FJD)
2,419.01 mimecoins   Spent
-166.667k FJD + 76,666.7   Details

Xc8eNQMdyYHoWqjBXCUMBmwq94rUZgtj4g (Buy GBP)
600.82 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy GBP)
2,815.49 mimecoins   Spent
49,999.9 GBP - 59,999.9   Details

Xd8fgvYNaDKVC3g9YczfgsqkxoAeRLwXLS (Sell GBP)
497.77 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell GBP)
2,184.49 mimecoins   Spent
-49,999.9 GBP + 64,999.9   Details

Xt8g3fk1dHK2CMosZBmKvNwPPECXo3zfJT (Buy GEL)
501.1 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy GEL)
2,456.32 mimecoins   Spent
166.666k GEL - 59,999.9   Details

Xy8hDRwBoKLHFyAcjEQZZ6Nsq3mPNZX9kP (Sell GEL)
597.48 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell GEL)
2,543.67 mimecoins   Spent
-166.666k GEL + 64,999.9   Details

Xq8ixnPWGSTJyQ2SMVVVQP4aP7QqF8RDGT (Buy GHS)
430.86 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy GHS)
2,224.75 mimecoins   Spent
1.25M GHS - 88,750   Details

Xt8jUrfSjCsVYx1g1eRvQQ2Tn9HjkxDp4H (Sell GHS)
667.72 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell GHS)
2,775.25 mimecoins   Spent
-1.25M GHS + 93,750   Details

Xh8kZRkCBmwTB6sFumZN35tTp9q183ofQM (Buy GMD)
552.73 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy GMD)
2,533.66 mimecoins   Spent
3.33333M GMD - 46,666.6   Details

Xm8mLC1ptjJYKa8dw2zA4yVkSAoDjFmuHw (Sell GMD)
545.85 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell GMD)
2,466.33 mimecoins   Spent
-3.33333M GMD + 51,666.6   Details

Xy8nLwj1GGJQDAFXPh5qg1yZ8oxwKsjMj9 (Buy GNF)
704.96 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy GNF)
3,180.99 mimecoins   Spent
500M GNF - 55,000   Details

Xb8ouNJPAiCLMUKeQgoM41bdQpPeny5bfq (Sell GNF)
393.62 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell GNF)
1,819.01 mimecoins   Spent
-500M GNF + 60,000   Details

Xx8pdgUwsKe8MRkNf6MztMu1vxtumyCifT (Buy GTQ)
405.93 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy GTQ)
1,816.49 mimecoins   Spent
500k GTQ - 62,500   Details

Xs8qQDhr5GpDPnbkun1kEra81CgXqifZh1 (Sell GTQ)
692.66 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell GTQ)
3,183.51 mimecoins   Spent
-500k GTQ + 67,500   Details

Xb8rAGyg5FPSC9fZhGgT9UWreuBpNpCdsy (Buy HKD)
331.77 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy HKD)
1,465.49 mimecoins   Spent
500k HKD - 62,500   Details

Xt8sTJHKF786WLEucFzpS5nPPTjH82N1KL (Sell HKD)
766.81 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell HKD)
3,534.51 mimecoins   Spent
-500k HKD + 67,500   Details

Xt8tEGr41GezdrbDwVr3neph4SkqdVocNi (Buy HNL)
547.72 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy HNL)
2,463.32 mimecoins   Spent
1.66666M HNL - 64,999.9   Details

Xy8usTC9EsdjLEG7P5znLzLDXgTgmAeYd9 (Sell HNL)
550.87 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell HNL)
2,536.67 mimecoins   Spent
-1.66666M HNL + 69,999.9   Details

Xg8vuZnTWNNCFPnW2e5mHyn4uZabGzmwKA (Buy HTG)
662.83 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy HTG)
2,907.37 mimecoins   Spent
12.5M HTG - 91,250   Details

Xi8wEUMnyTCtsr6cRY3nvTuRJFhXG5w2k2 (Sell HTG)
435.75 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell HTG)
2,092.63 mimecoins   Spent
-12.5M HTG + 96,250   Details

Xt8SoLU9qYX6iVVhat2YwJghjpWeQ2GNpx (Buy DOP)
513.01 mimecoins   Spent

Xk8xQQJc1TUVxTg1r29uQJuyFPN3ACsoCA (Buy HUF)
361.1 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy HUF)
1,843.75 mimecoins   Spent
25M HUF - 67,500   Details

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy DOP)
2,450.66 mimecoins   Spent
3.33333M DOP - 55,000   Details

Xr8T4v3ufZaegv3SVTpMLayiPoNz26XSBx (Sell DOP)
562.93 mimecoins   Spent

Xh8yMKDocrgod5qB18qbDWvWFqs1i7NeLx (Sell HUF)
737.48 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell DOP)
2,549.34 mimecoins   Spent
-3.33333M DOP + 60,000   Details

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell HUF)
3,156.25 mimecoins   Spent
-25M HUF + 72,500   Details

Xr8Uv1uNhAuZRsEPtAycabWFFKFusTQkdY (Buy DZD)
653.9 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy DZD)
2,949.87 mimecoins   Spent
12.5M DZD - 90,000   Details

Xd8VZ98WCTSNZYbeaReuGJPyBjdStvFvyG (Sell DZD)
422.03 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell DZD)
2,050.13 mimecoins   Spent
-12.5M DZD + 95,000   Details

XtEatN9A4Lh2zFLHC7km34jdNKvLKtgzk8 (Buy TWD)
496.97 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy TWD)
2,069.74 mimecoins   Spent
2.5M TWD - 75,000   Details

XeEbnFm8CDrQmygTHg9KSNqLNn3Q1CfKsZ (Sell TWD)
598.77 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell TWD)
2,930.26 mimecoins   Spent
-2.5M TWD + 80,000   Details

XjEc1p6mQycLubKcjFaP1zKTiMzZj3Y26H (Buy TZS)
615.33 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy TZS)
2,683.32 mimecoins   Spent
166.666M TZS - 61,666.5   Details

XgEdgaGLDkhx4c2pm5YxuqVaPenwsbMxtg (Sell TZS)
480.41 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell TZS)
2,316.67 mimecoins   Spent
-166.666M TZS + 66,666.5   Details

XoEed68uFoZPDT1eu2dWStJg7JKcRkpqx5 (Buy UAH)
788.39 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy UAH)
3,165.74 mimecoins   Spent
2.5M UAH - 60,000   Details

XmEfvEVee6mNvJ36GqNjTKnjv9LB5zAiZq (Sell UAH)
307.35 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell UAH)
1,834.26 mimecoins   Spent
-2.5M UAH + 65,000   Details

XkEgdHAoxHzT3d77GE4FcYLCwzJCaCnWaZ (Buy UGX)
306.48 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy UGX)
1,146.25 mimecoins   Spent
250M UGX - 65,000   Details

XhEhKrH5f5zBqK7MKfke8HhXFYMVttwYWT (Sell UGX)
789.26 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell UGX)
3,853.75 mimecoins   Spent
-250M UGX + 70,000   Details

Xv66RDmTJvQ4tVboPbwWgBAznQveTqvJCk (Buy UYU)
684.07 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy UYU)
2,528.99 mimecoins   Spent
2.5M UYU - 62,500   Details

Xd67WTH38LGDASDPyCPGZTzXJ7t9SNzTkX (Sell UYU)
411.67 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell UYU)
2,471.01 mimecoins   Spent
-2.5M UYU + 67,500   Details

Xo68S63No7m6kS2hcqvADrtaDN3SJ5vBvC (Buy UZS)
527.76 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy UZS)
2,222.49 mimecoins   Spent
1.25B UZS - 96,250   Details

Xd69oNBXAXqou6sippmLVVLab2xdDcCidW (Sell UZS)
567.98 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell UZS)
2,777.51 mimecoins   Spent
-1.25B UZS + 101.25k   Details

Xm6AvmYc5hFxWWBo2YCBTrvx4Nnqqocp9V (Buy VND)
494.76 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy VND)
2,141.66 mimecoins   Spent
1.66666B VND - 63,333.2   Details

Xg6BJp97fiyi6e9Uc9MfudQEzi3MK7wate (Sell VND)
600.98 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell VND)
2,858.33 mimecoins   Spent
-1.66666B VND + 68,333.2   Details

Xi6CEHPyXNM8iiYGWgUQfpNHCwgse15GdP (Buy VUV)
544.44 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy VUV)
2,110.99 mimecoins   Spent
12.5M VUV - 101.25k   Details

Xu6DzFZHrkXUJSYUyxGnpTD6wjwC7x75FR (Sell VUV)
551.29 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell VUV)
2,889 mimecoins   Spent
-12.5M VUV + 106.25k   Details

Xf6EGQoGy1zWu4F7gWavis9YGuGGqRRnCj (Buy XAF)
454.18 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy XAF)
2,163.99 mimecoins   Spent
50M XAF - 80,000   Details

Xd6FqECXXzdAgQbfmpWj3xF6nqjb2HrDSX (Sell XAF)
641.56 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell XAF)
2,836.01 mimecoins   Spent
-50M XAF + 85,000   Details

Xq6GTzcFAadf6T8GktYtakEu9CK5aZh9JV (Buy XAG)
735.52 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy XAG)
5,000 mimecoins   Spent
2,500 XAG - 65,000   Details

Xr6HFCgMJxFXH2j8fvsHEtmDYMFqRtCQLe (Sell XAG)
360.22 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell XAG)
0 mimecoins   Spent
-2,500 XAG + 70,000   Details

Xe6J1X2GKTep4hc7euXGMrtiWyiauhDmJ8 (Buy XAU)
629.01 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy XAU)
4,241.74 mimecoins   Spent
25 XAU - 55,000   Details

Xn6KCBoCsYQFkCxYRNUMC4cYWh2ZBjPJCR (Sell XAU)
466.73 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell XAU)
758.25 mimecoins   Spent
-25 XAU + 60,000   Details

Xr6LTmUnTfMmiHEJM1vkGPdnwU432q1ZHz (Buy XCD)
549.29 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

Xe6Me1hkApHRGm5zY9WJCJPaBrwFrbgE9Z (Sell XCD)
546.44 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

Xp6No2Wc2BQ4zuXwa7NocajxqNaXEtBq9x (Buy XOF)
475.44 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy XOF)
2,163.99 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

Xt6PyPE8BXxuCj4NDbXoz76xT6e2pHVot3 (Sell XOF)
620.3 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell XOF)
2,836.01 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

Xi6QXYfz4LNZNqoSkw6kGEXPvEhLQprKTt (Buy XPF)
561.4 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy XPF)
2,157.37 mimecoins   Spent
12.5M XPF - 110k   Details

Xg6RfaUFAA8KEUacdmYHoeaFTmWVgCxvXH (Sell XPF)
534.34 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell XPF)
2,842.63 mimecoins   Spent
-12.5M XPF + 115k   Details

Xt6ScfxwBbC44VX4SMZt5wpaNWZ9B3Zi7K (Buy YER)
512.86 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy YER)
2,320 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

Xu6TD9qKoqSCxjAuaAmhye8tu9unEZu3eU (Sell YER)
582.88 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell YER)
2,680 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

Xp6UpT3hKPnqYd9f4q7xCWyYPFYokiwp3P (Buy ZAR)
449.8 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy ZAR)
2,096.66 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 88,333.3   Details

Xu6VEV7jvVM9U6KWHb2cx71uFNgihFsSkJ (Sell ZAR)
645.94 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell ZAR)
2,903.34 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 93,333.3   Details


← Previous BlockNext Block →