View on Datachain   Play Now
UTXO #337800: Forex 128 Explorer
This UTXO belongs to Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1
Amount:    12.22 mimecoins
Status:    Spent, Resolved, Resolved before spent
This UTXO was created on block #256868 (round #1637) and spent on block #260948 (round #2045)
#5 in block #256868, 3 inputs, 9 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: 0992374d82bd55952a66f656c65807436877a81a77127edd550314597ffc20ee

XfCoLsDFrhRTWnhws9ESjMFcyEQBiq1Lhk (Sell AUD)
12,112.74 mimecoins   Spent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell JPY)
20.19 mimecoins   Spent
-99,982.5 JPY + 689.879   Details

Xj7gJWTZ955A3YUc9RMxQ6arnjxRiQnoiu (Buy NGN)
1,298.31 mimecoins   Spent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy NGN)
0 mimecoins   Spent
1.00093M NGN - 660.615   Details

Xd7hfoo5mKQE256KoebFMiZF27ss4b2cqp (Sell NGN)
6,750.29 mimecoins   Spent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell NGN)
39.99 mimecoins   Spent
-999.821k NGN + 699.875   Details

Xd7p9DHsk3sxEWkM9hp5nD9ytKa8PeygsR (Buy NZD)
1,717.17 mimecoins   Spent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy NZD)
7.76 mimecoins   Spent
666.355 NZD - 399.813   Details

Xd7qCgy7GowVxBYS5bwL1nvMZzGH4vaSF7 (Sell NZD)
2,307.13 mimecoins   Spent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
12.22 mimecoins   Spent
-666.318 NZD + 419.78   Details

#5 in block #260948, 3 inputs, 9 outputs, 0.00010001 datacoin tx fee.
TX: 13ccf1daef558a31377097ed50f579cff0c21fc8a34d25592dc0f312419adc5b

Xs96EcUUNh8GmzFX1qut5LeLQPWyLDu6mo (Buy XAG)
176.04 mimecoins   Spent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
12.22 mimecoins   Spent
-666.318 NZD + 419.78   Details

Xb8NCih9qZiQt7qhy36dker2bm5H2ozBWW (Buy NGN)
49.06 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy NGN)
13.39 mimecoins   Unspent
1.33341M NGN - 813.38   Details

Xx8PhmufmMXUJYgiC2PDgkGiZS4FwtAYHg (Sell NGN)
36.43 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell NGN)
26.6 mimecoins   Unspent
-1.33323M NGN + 853.268   Details

Xu8WhATuxpXBLr2qPKJcCwhwfLjkZZUNyT (Buy NZD)
18.86 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy NZD)
8.15 mimecoins   Unspent
499.604 NZD - 299.762   Details

Xb8XoE1khkKtQn4M39K2JmCx9kwHTBx5nJ (Sell NZD)
23.88 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
11.83 mimecoins   Unspent
-499.865 NZD + 319.914   Details