View on Datachain   Play Now
UTXO #22385: Exponential Rewards Explorer
This UTXO belongs to 11UELCbKywci4329fAiB1CXxuxxKENXgFp
Amount:    225.19 rewardcoins
Status:    Spent, Resolved
This UTXO was created on block #133399 (round #2050) and spent on block #136097 (round #2185).
It added 6.08 rewardcoins to inflation.